Deities/uthsavams

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

First, inside the temple:

entrance gopuram

 • Presiding deity
  • mUlavar – puNdarIkAkshan (kaNNan)

moolavar1

 • uthsavar – senthAmarai kaNNan, pankayaRchelvi thAyAr.

chakaram

mamuniOutside the temple:

udayavar

 • thiruveLLaRai ammAL AchAryan (descendant of engaLAzhwAn) thirumALigai

Thiruvellarai-Brahmotsavam-THer-2014-27 THiruvellarai-Brahmotsavam-Kudhirai-vahanam-2014-03 THiruvellarai-Brahmotsavam-Kudhirai-vahanam-2014-02THiruvellarai-Brahmotsavam-Kudhirai-vahanam-2014-01

uthsavams

 • chithrai
  • perumAL and thAyAr kOdai uthsavam
  • emperumAnAr  – thiruvAdhirai
 • vaikAsi
  • perumAL vasantha uthsavam 7 days
  • nammAzhwAr – visAgam
  • pUchchAththi uthsavam 9 days
 • Adi
  • jEshtAbishEkam
  • dhakshiNAyaNa vAsal (gate) thiRappu (opening)
 • AvaNi
  • srI jayanthi – rOhiNi/ashtami followed by uriyadi uthsavam on the next day
  • pavithrOthsavam – 5 days starting with sukla EkAdhasi
 • purattAsi
  • navarAthri uthsavam – 9 days
  • vijaya dhasami
 • aippasi
  • maNavALa mAmunigaL – thirumUlam
  • dhIpAvaLi
 • kArthigai
  • kArthigai dhIpam
  • Unjal uthsavum
 • mArgazhi
  • dhanur/mArgazhi mAsam kramam
  • vaikuNta EkAdhasi
 • thai
  • sankarAnthi – uththarAyaNa vAsal (gate) thiRappu (opening)
  • kanu uthsavam
 • mAsi
 • panguni
  • brahmOthsavam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *