Monthly Archives: April 2014

2014 – panguni brahmOthsavam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Day 1

Day 2  hanumantha vahanam

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

Day3  srirangam vada thirukaveri elundharulal

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

 

Day 4 garuda sevai

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17

 

Day 5

 

5.12 5.14 5.13 5.11 5.10 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1

 

Day 6 yaanai vahanam

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

 

Day 8 kuthirai vahanam

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10

 

Day 9 ther

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.17 9.18 9.16 9.15 9.14

 

Day 10 serthi and theerthavari

54 55 57 58 1239802_614179222002778_1625044169_n

 

2014 – Events

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

AzhwAr emperumAnAr jIyar thiruvadigaLE charaNam